Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Węgorzyno w zakresie ochrony przeciwpożarowej – druk nr 2 (PDF, 2.30Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-17 projekt uchwały
2 Raport o stanie Gminy Węgorzyno za 2023r. (PDF, 60.57Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-17 projekt uchwały
3 Protokół Nr II/2024 (PDF, 88.88Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-13 protokół
4 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2024-2035 - druk nr 24 (PDF, 1.05Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
5 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na rok 2024 – druk nr 23 (PDF, 1.11Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
6 Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2024 roku – druk nr 22 (PDF, 477.35Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
7 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Węgorzyno – druk nr 20 (PDF, 870.02Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
8 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Węgorzyna – druk nr 19 (PDF, 462.24Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
9 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych w Gminie Węgorzyno – druk nr 18 (PDF, 675.79Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
10 uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 – druk nr 17 (PDF, 383.27Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
11 Uchwała Nr 50.129.6.2024 z dnia 10 czerwca 2024 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie w sprawie absolutorium - druk nr 16 (PDF, 661.34Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
12 Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Węgorzyna absolutorium za 2023 rok - druk nr 15 (PDF, 635.31Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
13 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Węgorzyno za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za rok 2023 - druk nr 14 (PDF, 377.71Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
14 opinia stałych Komisji Rady Miejskiej (opinia Komisji Rewizyjnej) – druk nr 13 (PDF, 445.92Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
15 Uchwała Nr 50.129.4.2024 r. z dnia 24 kwietnia 2024 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia – druk nr 12 (PDF, 792.88Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
16 Uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Węgorzyna – druk nr 11 (PDF, 773.86Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
17 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Węgorzyno za 2022 r. (Analizę Radni otrzymali w terminie wcześniejszym) – druk nr 9 (PDF, 10.60Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
18 Informacja dotycząca skierowanych pozwów, udzielonych ulg, odroczeń lub rozłożonych na raty zaległości w stosunku do najemców lokali mieszkalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku – druk nr 8 (PDF, 441.77Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
19 Informacja z działalności Urzędu Miejskiego w Węgorzynie za 2023 rok - druk nr 7 (PDF, 841.43Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
20 Ocena zasobów pomocy społecznej 2023 – druk nr 6 (Ocena zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Węgorzyno http://bip.wegorzyno.pl/ oraz do wglądu w biurze Rady Miejskiej) (PDF, 17.48Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
21 Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie za rok 2023 – druk nr 5 (PDF, 1.79Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
22 Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie za rok 2023 – druk nr 4 (PDF, 368.62Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
23 Sprawozdanie z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Węgorzynie za rok 2023 – druk nr 3 (PDF, 375.06Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
24 Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania policji na terenie Gminy Węgorzyno w 2023 roku – druk nr 1 (PDF, 6.28Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
25 Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania policji na terenie Gminy Węgorzyno w 2023 roku – druk nr 1 (PDF, 6.28Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-12 projekt uchwały
26 I sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie (PDF, 75.69Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-07 protokół
27 Uchwała Nr II/14/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Węgorzyna (PDF, 25.96Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-06 uchwała
28 Uchwała Nr II/13/2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2024-2023 (PDF, 625.71Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-06 uchwała
29 Uchwała Nr II/12/2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na rok 2024 (PDF, 312.84Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-06 uchwała
30 Uchwała Nr II/11/2024 w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych (PDF, 382.56Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-06 uchwała
31 Uchwała Nr II/10/2024 w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych (PDF, 453.73Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-06 uchwała
32 Uchwała Nr II/9/2024 w sprawie zarządzenia wyborów Rady Osiedla Węgorzyno (PDF, 341.24Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-06 uchwała
33 Uchwała Nr II/8/2024 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Węgorzyno do Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej (PDF, 394.60Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-06 uchwała
34 Uchwała Nr II/7/2024 w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Węgorzyno do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie (PDF, 372.49Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-06 uchwała
35 Uchwała Nr II/6/2024 w sprawie powołania Komisji Społeczno -Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie (PDF, 396.84Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-06 uchwała
36 Uchwała Nr II/5/2024 w sprawie powołania Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie (PDF, 392.92Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-06 uchwała
37 Uchwała Nr II/4/2024 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Węgorzynie (PDF, 398.61Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-06 uchwała
38 Uchwała Nr II/3/2024 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie (PDF, 394.36Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-06 uchwała
39 Uchwała Nr I/2/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Węgorzynie (PDF, 324.40Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-06 uchwała
40 Uchwała Nr I/1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Węgorzynie (PDF, 323.59Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-06-06 uchwała
41 uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Węgorzyna – druk nr 13 (PDF, 990.56Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-05-16 projekt uchwały
42 uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2024-2035 - druk nr 12 (PDF, 1,001.78Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-05-16 projekt uchwały
43 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na rok 2024 – druk nr 11 (PDF, 918.30Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-05-16 projekt uchwały
44 uchwała w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych – druk nr 10 (PDF, 716.02Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-05-16 projekt uchwały
45 uchwała w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych – druk nr 9 (PDF, 785.37Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-05-16 projekt uchwały
46 uchwała w sprawie zarządzenia wyborów Rady Osiedla Węgorzyno – druk nr 8 (PDF, 654.17Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-05-16 projekt uchwały
47 uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Węgorzyno do Zgromadzenia Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej – druk nr 7 (PDF, 787.59Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-05-16 projekt uchwały
48 uchwała w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Węgorzyno do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie – druk nr 5 (PDF, 739.98Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-05-16 projekt uchwały
49 przedstawienie uchwały w sprawie powołania Komisji Społeczno – Oświatowej – druk nr 4 (PDF, 735.58Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-05-16 projekt uchwały
50 uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetowo – Gospodarczej – druk nr 3 (PDF, 731.21Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-05-16 projekt uchwały
51 uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej – druk nr 2 (PDF, 743.53Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-05-16 projekt uchwały
52 uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej – druk nr 1 (PDF, 741.59Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2024-05-16 projekt uchwały